آوردن بازیکنان به زمین به این زودی‌ها غیرمعقول است!

ورزشی ترین
منتشر شده در 05 فروردین 1399

مخالفت با فراخواندن بازیکنان به شروع تمرین و بازی در دو هفته آینده

"داریم همه چیز را انکار می کنیم آوردن بازیکنان به زمین به این زودی ها غیرمعقول است"

دیدگاه کاربران