مجموعه ای از خنده دارترین های اکبر عبدی

متفاوت
منتشر شده در 24 آذر 1399
دیدگاه کاربران

* در زمانهایی که زندگی سخت و پر از استرس است بهترین کار مشغول کردن سر خودمان به کاری خاص می باشد و می توانیم تمام عصبانیت و انرژی خود را به کار گیریم و به چیزی مثبت تبدیلش کنیم . www.118file.com / 02128423118 , 09130919446 - 8