گرانکس
گرانکس

صفحه کورین پیش ساخته گرانکس

ﮔﺮاﻧﮑﺲ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی روﯾﻪ ﺳﺎﻟﯿﺪ ﺳﺮﻓﯿﺲ(Solid Surface) و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻮرﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻧﮑﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻠﯽﮔﺮاﻧﯿﺖ (ﮐﻮرﯾﻦ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻮرﯾﻦ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺟﺮای ﮔﺮاﻧﮑﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮔﺮاﻧﮑﺲ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻮرﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود.

881 بازدیدها
7 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای