ابتکار جدید جوانان ایرانی در ابداع پوشش شبه الماس کربنی