برترین فایل پاورپوینت بررسی پتانسیل های بکارگیری مشعل های متخلخل