بررسی پتانسیل های بکارگیری مشعل های متخلخل در صنایع داخلی کشور