توضیحات دکتر در رابطه با بهترین زمان جراحی کیسه صفرا