دکتر الهه ثناگو در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران