دکتر الهه ثناگو در کنگره ی جراحی های زیبایی زنان در استانبول