مصاحبه دکتر الهه ثناگو در پانزدهمین کنگره زنان و مامایی ایران