مصاحبه دکتر بنفشه قریشی در پانزدهمین کنگره زنان و مامایی