نخستین مصاحبه با یکی از مصدومان حادثه انفجار درمانگاه سینا اطهر