balae jesm khareji tavasot kodak charsado davazdah mahe