دستگاه ازن ساز
دستگاه ازن ساز

دستگاه ازن ساز

ازن باعث تولید رادیکال هیدروکسیل که قدرت پتانسیل اکسیداسیون و احیای بیشتری نسبت به کلر دارد میشود . قدرت گند زدایی ازن با دستگاه ازن ساز نسبت به کلر بیشتر است (پتانسیل اکسیداسیون ازن 07/.2 ولت میباشد در حال که پتانسیل اکسیداسیون کلر 1/36 ولت است )لذا راندمان حذف کل باکتریهای کلیفرم با دستگاه ازن ساز بیشتر میباشد .

106 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای