تصادف شدید در چهارراه !

خبر از ما
منتشر شده در 04 دی 1399

با کمی احتیاط شاهد اینگونه تصادفات نخواهیم بود

دیدگاه کاربران