گل سوم شهرخودرو به سپاهان توسط (دبل الجبوری)

دنیای اسپرت
منتشر شده در 11 بهمن 1399

دبل الجبوری

گل سوم شهرخودرو به سپاهان توسط احمد الجبوری در دقیقع 90+4

سپاهان 1 - شهرخودرو 3

دیدگاه کاربران