دانلود کتاب تنظیم شرایط محیطی

مرجع کالاهای دانلودی
منتشر شده در 28 تیر 1399

### دانلود کتاب تنظیم شرایط محیطی


فصل اول:کلیات فصل دوم:باد فصل سوم: آئرودینامیک معماری و کنترل باد فصل چهارم: نور و نقش آن در شرایط محیطی فصل پنجم:فصل پنجماصول طراحی نور(Lighting Design) فصل ششم: صوت و نقش آن در شرایط محیطی فصل هفتم: اقلیم و معماری فصل هشتم:جهت استقرار فصل نهم: تاسیسات مکانیکی فصل دهم: معماری ...


دریافت فایل

دیدگاه کاربران