شادمانی

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

+زندگی پیوسته تو را ناکام می سازد

این یک برکت است. زندگی می گوید: به درون برو... تمام ناکامی ها نشانه ای هستند تا به تو بگویند که در جهتی اشتباه نگاه می کنی. رضایت فقط در یک جهت درست ممکن است، آن هم در حرکت به درون و کشف شادی و سرور درونی. پس زندگی تو را پیوسته ناکام می کند زیرا زندگی یک معلم بزرگ است. اگر در بیرون رضایت پیدا کنی، این هرگز کافی نخواهد بود، آنوقت از توجه به درون غافل خواهی شد. و با وجود تمام ناکامی ها، باز هم به امید داشتن(به بیرون) ادامه می دهی .

دیدگاه کاربران