تولیداز ماصدرنشینی به کام دیگران!!

بفرمایید چای
منتشر شده در 27 آبان 1399

ایران باتولیدسالانه 330تن وصادرات280تن زعفران بزرگترین تولیدکننده وصادرکننده این محصول دردنیاست.از دیدگاه کمیشهرستان تربت حیدریه دراستان خراسان رضویباسطح کشتی بالغ بر7500هکتار زعفران در بین تمامی تولیدکنندگان این محصول رتبه نخست را دارد

دیدگاه کاربران