روحانی : ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا تاثیر فراوان داشته

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 تیر 1399

روحانی : ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا تاثیر فراوان داشته 


🔹رشد اقتصادی جهانی در سال 2020 به منفی 3 رسیده است.


🔹صادرات در امسال منهای 12/8 است.

دیدگاه کاربران