رهبر انقلاب: شرکت نکردن در انتخابات همان سیاست راهبردی دشمن است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 دی 1402

رهبر انقلاب:


🔹️شرکت نکردن در انتخابات همان سیاست راهبردی دشمن است.


🔹️سیاست راهبردی امام آوردن مردم به صحنه و سیاست راهبردی دشمن خارج کردن مردم از صحنه است


🔹️امروز این سیاست با نهایت رذالت دارد فعالیت می کند.

دیدگاه کاربران