تجربه پرواز در جاذبه صفر و بی وزنی

وب گرد
منتشر شده در 31 مرداد 1396

ویدئو 360 درجه ای از تجربه پرواز در یک فضا پیما در فضا و تجربه بی وزنی که بسیار هیجان انگیز و دینی است.

دیدگاه کاربران