ویژگی فیلم های "استنلی کوبریک"

ترنج
منتشر شده در 15 مرداد 1396

ویژگی اصلی فیلم های استنلی کوبریک میزانسن‌های معطوف به مرکز کادر است

دیدگاه کاربران