روش صدور چک های جدید و نحوه ثبت آن در سامانه صیاد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 فروردین 1400

🔹سخنگوی اجرای قانون جدید چک از مردم خواست چک های جدید بنفش را که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از کسی تحویل نگیرند. .


🔹در دسته چکهای جدید بنفش رنگ صدور چک در وجه حامل ممنوع و نوشتن کد ملی ذی نفع الزامی است.

دیدگاه کاربران