هفت گنج جنگ هشت ساله

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 31 شهریور 1400

هرچند جنگ صورت زیبایی ندارد اما گنج هایی در خود نهفته است که امروزه می توان با تاسی به آنها چراغ راه زندگی را روشن کرد.

دیدگاه کاربران