فیلم آخرین داستان (تازه اکران شده)

فیلم به روز
منتشر شده در 27 شهریور 1399

در دورانی که سایه اهریمن بر سرزمین‌ها سیطره یافته جمشید کی با سپاهی متشکل از متحدانش و با تکیه بر فر خود در مقابل سپاهیان اهریمن صف آرایی می‌کند به خواست یزدان جمشید بر اهریمنیان پیروز می شود. جمشید بر تخت تکیه زده و مغرور از پیروزی خود را دارای فراست ایزدی می‌داند. وی متحدان را برای اشغال سرزمین‌های دیگر و شکار اهریمن فرا می‌خواند اما یزدان از وی روی برگردانده و فر و فراست جمشید را از وی می‌ستاند. جمشید تنها گرفتار طمع و جنونی سیری ناپذیر می‌شود. وی دخترش شهرزاد را تنها می‌گذارد و به شورای وزرا وصیت می‌کند تا در زمان غیابش مرداس متحد و والی سرزمین‌های جنوبی بر تختش تکیه زند. جمشید فردای همان روز با سپاهی از غیورترین سربازانش برای شکار اهریمن عازم سرزمین‌های شمالی می‌شود و دیگر هیچ‌گاه باز نمی‌گردد. مرداس مرده‌است و به دستور شورا تنها فرزند و جانشینش ضحاک به نیابت از پدر بر تخت جمشید تکیه می‌زند اما صد افسوس که وجود ضحاک آبستن پاره‌ای از تاریکیست. تاریکی وجود ضحاک بر شهر چیره می شود و جمکرد در تاریکی و ترس غوطه ور می‌شود. اما دگر بار چرخش ایام به گردش درمی آید و با رفتن جمشید کودکی در دل مردمان سرزمین جمکرد و در آغوش کشاورز زاده‌ای متولد می‌شود که نامش را آفریدون می‌گذارند…


لینک خرید و تماشا با بهترین قیمت کشور:


https://upera.tv/ref/lJc1?uri=app%2Fshow%2Fcbf45c70-ebc3-11ea-b2d9-6d6da55a41e5%3Fdownload%3D1

دیدگاه کاربران