خودت را فقط با خودت مقایسه کن

من پنهان
منتشر شده در 29 بهمن 1398

سلام

بهترین و استانداردترین ابزار کنترل پیشرفت و توسعه فردی ، مقایسه فرد با خودش می باشد . هرنوع مقایسه ایی غیراز این ، قابل قبول و پذیرش نخواهد بود چراکه ویژگی های فردی و شرایط محیطی افراد ، متفاوت بوده و فضای ویژه فردی را ایجاد کرده و در همان منطقه باید در جستجوی وضعیت خود باشیم .

سئوال : خودت از خودت جلوتری یا عقب تر ؟

دیدگاه کاربران