پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ظفر

اخبار تماشایی
منتشر شده در 20 بهمن 1398

ماهواره در مدار قرار نگرفت اما بهینه سازی ادامه دارد

دیدگاه کاربران