3 وسیله کمکی گرفتن شیشه شیر از کودک

صبا
منتشر شده در 20 بهمن 1398

اقدامات کمکی برای مرحله ترک شیشه شیر و نوشیدن از طریق از لیوان توسط نوزاد

دیدگاه کاربران