قسمت های جذاب برنامه ترنج و انار - پیشنهاد مجری افغانستانی به مدیر شبکه

مستند ساز
منتشر شده در 01 دی 1402

پیشنهاد مجری افغانستانی به مدیر شبکه: در کل سازمان گلریزان برگزار کنید تا بودجه تامین شود

دیدگاه کاربران