برنامه کودک صلح بانان : 5 نجات

برنامه کودک
منتشر شده در 01 اردیبهشت 1399

صلح بانان جهان که بهترین زره دفاعی را به عنوان آموبات دارنددر حال آموزش و افزایش توانایی تهاجمی خود هستند. آنها برای دفاع از کره زمین در مقابل سیاه زره ها این گروه را تشکیل داده و از بهترین نیروهای خود استفاده می کنند.


قسمت 5 نجات

دیدگاه کاربران