واژگون شدن اتومبیل جرارد پیکه و آلبا در حال صحرانوردی

ورزش تماشایی
منتشر شده در 15 تیر 1396

واژگون شدن اتومبیل جرارد پیکه و جوردی آلبا در حال صحرانوردی در بیابان های قطر

دیدگاه کاربران