در این فیلم دکتر میر به فروشندگان ...

زبان بدن
منتشر شده در 13 شهریور 1398

در این فیلم دکتر میر به فروشندگان ملک آموزش داده تا چگونه آگهی بدهند، فایل خود را معرفی کنند، و جهت فروش اقدام نمایند... لازم نیست ب عنوان فروشنده، فایل تان را به تمامی بنگاه داران ملکی بسپارید... البته شیوه های سنتی فروش ملک دیگر پاسخگو نیست... و شما چه در جایگاه خریدار و چ فروشنده باید حرفه ای عمل کنید... حرفه ای بخرید، حرفه ای بفروشید و حرفه ای معامله کنید.

دیدگاه کاربران