ترمیم شیشه اتومبیل 09125239881 , 02144145701

ترمیم شیشه اتومبیل  . تعمیر شیشه اتومبیل . 09125239881

ترمیم شیشه اتومبیل ماهرویان


09125239881


02144145701


Www.mahrouyanglass.com


ترمیم ترک خوردگی شیشه


توجه داشته باشید


بعد از شکستگی شیشه اتومبیل محل شکستگی را با چسب پنج سانتی بپوشانید


از وارد کردن شوکهای حرارتی به شیشه اتومبیل خود داری کنید


از شستشوی خودرو اجتناب کنید


برای جا بجا کردن خودرو هیچ گونه محدودیتی ندارید


هر چه زود تر جهت ترمیم شیشه اتومبیل اقدام کنید

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.