تظاهرات ضدنظام سرمایه داری در فرانسه همچنان ادامه دارد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 شهریور 1398

تظاهرات ضدنظام سرمایه داری در فرانسه همچنان ادامه دارد

دیدگاه کاربران