بحث داوران عصر جدید بر سر اجرای گروه ریسمونا

عصر جدید
منتشر شده در 05 مرداد 1399

گروه ریسمونا بعد از اجرای خود با رای قرمز آریا عظیم نژاد رو به رو شد که این گروه میخواست آریا عظیم نژاد را برای رای سفید راضی کند

دیدگاه کاربران