درد دل مراجعان با رئیسی !

خبر از ما
منتشر شده در 03 مهر 1399

درد دل مراجعان اردبیلی با رئیس دستگاه قضا در بازدید سرزده از مجتمع قضائی شهید قدوسی

دیدگاه کاربران