خدا که فقط خدای آدمهای خوب نیست...

به سوی نور
منتشر شده در 14 خرداد 1397

خدا که فقط خدای آدمهای خوب نیست...


‏فی الواقع خداوند اِند لطافت، اِند بخشش، اِند بی خیال شدن، اِند چشم پوشی و اِند رفاقت است.

دیدگاه کاربران