جنگی که باعث گسترش اسلام تا اروپا شد (احزاب قسمت 1)

میرادو
منتشر شده در 07 فروردین 1399

بررسی بزرگترین و مهمترین جنگ مسلمین در زمان پیامبر (ص)،با تمامی یهودیان، مشرکین و قبیله های عربستان،با کمتر از 30 کشته و صد ها هزار سررباز| به اضافه تاریخ، قسمت اول |

دیدگاه کاربران