سوتی وحشتناک گوینده خبر سومالی

تماشاخانه
منتشر شده در 19 اردیبهشت 1397

سوتی وحشتناک گوینده خبر سومالی


گوینده اخبار سومالی درحال تلفظ اسم وزیرکشور چین ؛ بیچاره رگ به رگ شد زبونش.

دیدگاه کاربران