فیلم اولین صدای ضبط شده در تاریخ ایران صحبت‌های مظفرالدین شاه خطاب به اتابک اعظم

میرادو
منتشر شده در 29 آذر 1398

اولین صدای ضبط شده در تاریخ ایران مربوط است به صحبت‌های مظفرالدین شاه قاجار خطاب به اتابک اعظم


این صدا در آرشیو اسناد سینما بعنوان اولین صدای سینمای ایران حفظ می‌شود.

دیدگاه کاربران