تشریح پاسخ آزمون طراحی معماری اردیبهشت 97 مرتضی گواهی

مدرسه معمار ، آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ~ پکیج آموزشی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ~ (مهندس مرتضی گواهی) ~ آمادگی آزمون طراحی معمـاری نظام مهندسی ساخــتار های طــراحی(رازهای قبولی و ساختار های صحیح داوران) ~ بیش از 40ساعت آموزش مفید در بخش آموزش ضوابط و اصول و قوانین و ساختار های ~ طراحی طبق مقررات ملی ساختمان ~ سفارش و کسب اطلاعات بیش تر : madresememar.ir

دیدگاه کاربران