روانشناسی تبلیغات و ارتباطات اقناعی

سواد رسانه ای
منتشر شده در 11 دی 1400

تبلیغات در رسانه‌ها با هدف اقناع مخاطب برای قبول یک عقیده و یا خرید یک کالا انجام می‌شود و رسانه تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا با بهکارگیری روش‌های روانشناسی تبلیغات مخاطب را با خود همراه کند. گاهی تاثیرات تبلیغات بسیار نامحسوس و اندک است اما با تکرار آن مخاطب کارآمدی محصول یا عقیده موردنظر را به‌صورت ناخودآگاه باور می‌کند.

دیدگاه کاربران