کاربرد کد USSD آی نوتی در خصوص شرکت های دولتی و خصوصی

inotiofficial
منتشر شده در 16 مهر 1398

مدیران می توانند از طریق کد USSD برای بخشهای مختلف شرکت خود منو تعریف کنند و همچنین کارمندان و کاربران خدمات شما می توانند از طریق USSD درخواستهای خود را ثبت کنند.

دیدگاه کاربران