آزمایش جالب شمع با جریان برق

سورن شیمی
منتشر شده در 10 شهریور 1398

ساده‌ترین مولد برق مستقیم باتری یا پیل شیمیایی است که انرژی شیمیایی ذخیره شده در بعضی مواد را به صورت یک اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو قطب باتری آزاد می‌کند

دیدگاه کاربران