علت سخت گیری ها در صدور مجوزها از زبان دکتر حیدری

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

اگر صدور مجوز آسان تر نشود نمی توان به تولید رسید اما دلیل اصلی این که مجوز ها به راحتی صادر نمی شود تنها فساد است


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/304-mojavez.html

دیدگاه کاربران