قطع ناگهانی برق تهران و چند شهر دیگر ایجاد مشکلات متعدد برای مردم !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 23 دی 1399

قطع ناگهانی برق تهران و چند شهر دیگر ایجاد مشکلات متعدد برای مردم !

دیدگاه کاربران