چگونه خاطرات منفی گذشته را فراموش کنیم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

رویدادهای سخت زندگی اتفاق نمی افتند که بعدا فراموش شوند

رویدادهای دردناک اتفاق می افتد تا ما تحت تاثیر اون رویداد آدم قوی تر، متفکر تر و قدرتمند تری بشویم.

گذشته پر است از درس های زندگی برای ما، پس هوشیار باشیم.

دیدگاه کاربران