دوای درد

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 27 اردیبهشت 1402

اینجاست طبیبـی کــه نــدارد نوبـت 


هر دل که شکسته تر بود پیشتر است...

دیدگاه کاربران
<