دولت پاسخگوی تصمیمات خود باشد و رویکرد مالی خود را به هزینه فرصت تغییر دهد

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 08 اسفند 1402

به گزارش پرتال حمل و نقل مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در انتهای پنل های تخصصی همایش اقتصاد دریامحور گفت دولت پاسخگوی تصمیمات خود باشد و رویکرد مالی خود را به هزینه فرصت تغییر دهد

دیدگاه کاربران